Członkowie Honorowi

Uhonorowany tym tytułem członek każdej społecznej organizacji jest osobą wyjątkową. Uzyskuje bowiem tytuł Członka Honorowego za szczególne zasługi na wszystkich odcinkach statutowej działalności danej organizacji, za zasługi dla nauki, gospodarki lub techniki, musi być osobą uznawaną powszechnie za pozytywną, lubianą przez ogół członków. Tytuł ten nadaje Walny Zjazd Delegatów na wniosek najwyższych władz  Stowarzyszenia.

W Oddziale SIMP w Olsztynie tytuł Członka Honorowego nadano następującym Kolegom:

mgr inż. Stanisław Kowalczuk

Członek SIMP od 04.12.1957r. Studia wyższe ukończył dwuetapowo, pracując jednocześnie zawodowo: stopień pierwszy w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej w Białymstoku; stopień drugi zaocznie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. Długoletni bardzo aktywny działacz SIMP o wysokim poziomie etyki zawodowej i moralnej. Wniósł wielkie zasługi w organizowaniu i prowadzeniu działalności SIMP w Oddziale, Makroregionie i kraju. Wzorowy nauczyciel i wychowawca szeregu młodych mechaników w trakcie długoletniej pracy w oświacie zawodowej oraz młodych działaczy SIMP poprzez pracę społeczną w Stowarzyszeniu. Pełnił kierownicze funkcje w SIMP: od przewodniczącego Zarządu Koła do Prezesa Zarządu Oddziału i członka Zarządu Głównego oraz członka Rady Głównej SIMP.


mgr inż. Stanisław Bara

Członek SIMP od 18.12.1957 r. Studia wyższe ukończył na Politechnice Wrocławskiej w 1956r. Długoletnią pracę zawodową kontynuował w branży mechanizacji rolnictwa, pełniąc różne kierownicze funkcje najpierw w Fabryce Maszyn Żniwnych w Poznaniu, a następnie w Warmińskiej Fabryce Maszyn Rolniczych „WARFAMA” w Dobrym Mieście. W okresie tym wychował liczne zastępy inżynierów i techników, przekazując im bogatą wiedzę, doświadczenia zawodowe i zasady etyczno – moralne. Długoletni bardzo aktywny działacz SIMP, pełniący społecznie kierownicze funkcje w Stowarzyszeniu: od wiceprzewodniczącego Zarządu Koła, poprzez wiceprzewodniczącego Zarządu Oddziału i członka Głównego Sądu Koleżeńskiego przez 3 kadencje.


mgr inż. Jerzy Macek

Członek SIMP od 01.01.1973 r. Studia wyższe ukończył w 1972 r. na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Pracował zawodowo w Olsztynie jako główny konstruktor w Zakładzie „SPOMASZ”, następnie dyrektor  Zakładu „UNITRA-UNIMA”, zastępca dyrektora w Spółce PGM i dyrektor handlowy w Spółce „REMONDIS” w Olsztynie.

Kol. Jerzy Macek czynnie uczestniczy w życiu społecznym i zawodowym inżynierów i techników mechaników województwa warmińsko-mazurskiego. W latach 1998-2018 pełnił funkcję skarbnika Oddziału SIMP w Olsztynie, od 2014 r. wiceprezesa, a od 2018 roku jest Prezesem Zarządu Oddziału. Od 1995 r. reprezentuje Oddział w Warmińsko-Mazurskiej Radzie FSN-T NOT w Olsztynie. W latach 2006 – 2010 oraz w 2014 r. był członkiem Zarządu Głównego SIMP. W 1987 r. zorganizował i nadal prowadzi w Oddziale konkurs na „Najlepsze osiągnięcie techniczne roku”, którego celem jest promowanie i nagradzanie osiągnięć w dziedzinie techniki, wdrażanych do produkcji w zakładach województwa. Jest także współorganizatorem i wiceprzewodniczącym Głównej Komisji Konkursowej ogólnopolskiej edycji ogłaszanego przez Zarząd Główny SIMP konkursu na „Najlepsze osiągnięcie techniczne roku”.