Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna

Oddział SIMP w Olsztynie posiada uprawnienia do egzaminowania i wydawania świadectw kwalifikacyjnych dla osób, zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach dozoru D i eksploatacji E we wszystkich 3 grupach urządzeń, instalacji i sieci.

Grupa 1

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną – pkt. 1 – 10.

Grupa 2

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne – pkt. 1 – 10.

Grupa 3

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe – pkt. 1 – 10.

Szczegółowy wykaz urządzeń, instalacji i sieci w grupach 1, 2, 3 podane są w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28.04.2003r. Dz. U. Nr 89 z 2003r. poz.828 oraz we wzorach wniosków, umieszczonych  poniżej.

Zapisz się na egzamin

OPŁATA EGZAMINACYJNA

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 z dnia 21 maja 2003 r., poz. 828, §14.2) opłaty są pobierane w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.
Opłaty należy wnosić przelewem na numer konta:

BOŚ Olsztyn 45 1540 1072 2107 5050 6565 0001
Opłata za egzamin w 2022 roku wynosi 301,00 zł (słownie: trzysta jeden złotych)

Sprawdzanie kwalifikacji dokonywane jest zgodnie z wymienionymi niżej aktami prawnymi:

 • Ustawa z dnia 10.04.1997r. – Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54 z 04.06.1997r., poz. 348 z późniejszymi zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań kwalifikacyjnych (Dz.U.Nr 89 z 28.04.2003r., poz.828).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20.07.2005r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 141 z 2005r., poz.1189).

Osoby na stanowisku eksploatacji urządzeń energetycznych powinny się wykazać znajomością:

 1. Zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci energetycznych
 2. Zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych
 3. Zasad racjonalnej gospodarki energetycznej
 4. Warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 5. Zasad i wymagań bhp i p.poż. oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy
 6. Instalacji postępowania w razie awarii, pożaru, wybuchu lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia

Prace eksploatacyjne mogą być wykonywanie w niżej podanym zakresie i wymagają znajomości wykonywania czynności niżej podanych:

 • w zakresie obsługi – czynności mających wpływ na zmiany pracy parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci przy zachowaniu wymagań bezpieczeństwa i ochrony środowiska
 • w zakresie konserwacji – czynności związanych z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stany technicznego urządzeń, instalacji i sieci
 • w zakresie napraw – czynności związanych z usuwaniem usterek, uszkodzeń oraz remontów urządzeń, instalacji i sieci w celu ich doprowadzenia do wymaganego stanu technicznego
 • w zakresie prac kontrolno-pomiarowych – czynności niezbędnych dla dokonania oceny stanu technicznego i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci
 • w zakresie montażu – czynności niezbędnych do zainstalowania oraz przyłączania urządzeń, instalacji i sieci

Osoby na stanowisku dozoru urządzeń energetycznych powinny wykazać się znajomością:

 1. Przepisów w zakresie przełączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania energii oraz dysponowania mocą
 2. Przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy sieci, instalacji i urządzeń z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania energii
 3. Przepisów w zakresie eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń
 4. Przepisów dotyczących budowy sieci, urządzeń i instalacji oraz norm i warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać te sieci, instalacje i urządzenia
 5. Przepisów w zakresie bhp i bezpieczeństwo pożarowego z uwzględnieniem udzielenia pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska
 6. Zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci
 7. Zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci
 8. Zasad wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych