Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna

Kontakt z Komisją Kwalifikacyjną nr 051:

– Przewodniczący Komisji:

inż. Roman KOJAK, tel. 504 974 779, e-mail: roman_kojak@wp.pl

– Sekretarz Komisji:

mgr inż. Grażyna KRÓLAK, tel. 603 310 138, e-mail: grazynakrolak@tlen.pl 

Grupa 1

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną – pkt. 1 – 10.

Grupa 2

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne – pkt. 1 – 10.

Grupa 3

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe – pkt. 1 – 10.

Szczegółowe zasady stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach Dozoru i Eksploatacji podano w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dn. 1 lipca 2022 r. oraz we wzorach wniosków, umieszczonych  poniżej.

Zapisz się na egzamin


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz.1385) opłata za egzamin kwalifikacyjny jest pobierana w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Opłata za egzamin kwalifikacyjny od 1 lipca 2024 roku wynosi 430,00 zł (słownie złotych: czterysta trzydzieści). 

Opłaty należy dokonywać przelewem na poniższy numer konta:

BOŚ Olsztyn 45 1540 1072 2107 5050 6565 0001
 
W tytule wpłaty podaje się imię i nazwisko osoby zdającej egzamin oraz informacje dotyczące rodzaju urządzeń, instalacji i sieci, dla których dana osoba ubiega się o potwierdzenie kwalifikacji oraz zakres objęty wnioskiem o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego.

W razie utraty lub zniszczenia świadectwa kwalifikacyjnego można uzyskać duplikat na podstawie wniosku  zainteresowanego.   Za wystawienie duplikatu pobierana jest opłata w wysokości netto 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych)

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU

Na egzamin należy zgłosić się z:

 1. Dokumentem tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport);
 2. Oświadczeniem wnioskodawcy/pracodawcy, potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, wynikające z niżej wymienionych dokumentów:
 • świadectwo lub dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego
 • świadectwo potwierdzające  kwalifikację w zawodzie lub dyplom
 • potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy
 • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
  w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub
 • świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
 • zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez w/w szkołę, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116) potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
 • zaświadczeniem wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci ;
 1. Potwierdzeniem uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.

Stwierdzanie posiadania kwalifikacji dokonywane jest zgodnie z wymienionymi niżej aktami prawnymi:

 • Na podstawie art. 54 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r., poz.1385)
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Osoby na stanowisku eksploatacji urządzeń energetycznych powinny się wykazać znajomością:

 1. Zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci energetycznych
 2. Zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych
 3. Zasad racjonalnej gospodarki energetycznej
 4. Warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 5. Zasad i wymagań bhp i p.poż. oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy
 6. Instalacji postępowania w razie awarii, pożaru, wybuchu lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia

Prace eksploatacyjne mogą być wykonywanie w niżej podanym zakresie i wymagają znajomości wykonywania czynności niżej podanych:

 • w zakresie obsługi – czynności mających wpływ na zmiany pracy parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci przy zachowaniu wymagań bezpieczeństwa i ochrony środowiska
 • w zakresie konserwacji – czynności związanych z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stany technicznego urządzeń, instalacji i sieci
 • w zakresie napraw – czynności związanych z usuwaniem usterek, uszkodzeń oraz remontów urządzeń, instalacji i sieci w celu ich doprowadzenia do wymaganego stanu technicznego
 • w zakresie prac kontrolno-pomiarowych – czynności niezbędnych dla dokonania oceny stanu technicznego i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci
 • w zakresie montażu – czynności niezbędnych do zainstalowania oraz przyłączania urządzeń, instalacji i sieci

Osoby na stanowisku dozoru urządzeń energetycznych powinny wykazać się znajomością:

 1. Przepisów w zakresie przełączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania energii oraz dysponowania mocą
 2. Przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy sieci, instalacji i urządzeń z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania energii
 3. Przepisów w zakresie eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń
 4. Przepisów dotyczących budowy sieci, urządzeń i instalacji oraz norm i warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać te sieci, instalacje i urządzenia
 5. Przepisów w zakresie bhp i bezpieczeństwo pożarowego z uwzględnieniem udzielenia pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska
 6. Zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci
 7. Zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci
 8. Zasad wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych