O SIMP

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) jest trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą ok. 10 000 inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Rodowód SIMP sięga 1926 roku.

Organizacyjnie SIMP składa się z 48 oddziałów oraz 21 sekcji i towarzystw naukowo-technicznych o charakterze branżowym (np. Sekcja Spawalnicza, Energetyczna, Sterowania i Napędu Hydraulicznego, Towarzystwo Naukowo-Techniczne Obrabiarek i Narzędzi, Towarzystwo Okrętowców Polskich KORAB).

Działalność statutową SIMP, która skupia się w domach technika NOT i domach mechanika, wspiera sieć ponad 80 ośrodków działalności gospodarczej, realizujących prace inżynierskie, głównie w obszarze mechaniki.

SIMP jest wydawcą 10 czasopism naukowo-technicznych. Najstarszym czasopismem jest „Mechanik”, założony w 1909r. Ponadto Stowarzyszenie utrzymuje współpracę z 4 innymi czasopismami, których tematyka dotyczy obszaru zainteresowań SIMP.

Podstawowe agendy działalności gospodarczej SIMP to:

 • Zamek SIMP w Rydzynie im. prof. Henryka Mierzejewskiego,
 • Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego w Warszawie,
 • Zespół Ośrodków Doskonalenia Kadr w Warszawie,
 • Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST w Katowicach,
 • Polskie Centrum Certyfikacji SIMP-CERT we Wrocławiu,
 • Oficyna Wydawnicza SIMPRESS w Warszawie.

Oddział SIMP w Olsztynie


Rys historyczny Oddziału

Olsztyński Oddział SIMP rozpoczął w pełni zorganizowaną działalność w 1952 r. Oddział jak i całe nasze Stowarzyszenie, przeżywał różne okresy rozwojowe,
w zależności od aktualnego stanu życia społeczno-gospodarczego i politycznego kraju. Ważnym czynnikiem warunkującym niewątpliwie całokształt działalności był
i jest charakter gospodarki województwa i jego położenie geograficzne, gdzie dominuje przemysł rolno-spożywczy, a nie metalowy – naturalna baza rekrutacji kadry technicznej dla SIMP-u. Niemniej w latach 1965-1980 powstało w regionie kilka znaczących zakładów branży metalowej i elektronicznej: dwa zakłady – filie „Bumar-Łabędy” w Mrągowie, „Unitra – Unima” w Olsztynie, „REMA” w Reszlu, WFMR Dobrym Mieście i inne. Tam między innymi działały dość prężnie koła SIMP-u, w których wychowało się wielu działaczy Stowarzyszenia. Taka specyfikacja przemysłu oraz polityka gospodarcza i społeczno-polityczna kraju narzuciła i warunkowała działalność stowarzyszenia w regionie.

Oddział SIMP w Olsztynie w momencie powołania do życia w 1952 r. zrzeszał zaledwie 25 członków , w tym tylko 4 inżynierów, ale w roku 1955 liczył już 193 członków, skupionych w 10 kołach zakładowych. Po różnych wahaniach, w tym dobrych dla Stowarzyszenia latach 1985-1990, stan organizacyjny Oddziału przedstawiał się następująco: liczba członków indywidualnych – 1398, liczba członków zbiorowych – 17, liczba kół zakładowych – 36, w tym liczba kół wojskowych – 4, liczba kół w średnich szkołach zawodowych – 5 i jedno koło przy Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W okresie tym w jednym tylko kole przy Warmińskiej Fabryce Maszyn Rolniczych „Warfama” w Dobrym Mieście było 152 członków (obecnie 10). W Oddziale działały 3 sekcje tj.: Sekcja Techniki Uzbrojenia, Sekcja Poligrafów, Sekcja Maszyn i Ciągników Rolniczych.

W wyniku zaistniałych przemian, w latach 1989-21 nastąpił spadek liczby członków i kół. Na dzień 31.12.2021 r. Oddział liczy 272 członków indywidualnych, posiada 11 kół, w tym w średnich szkołach zawodowych – 3 koła i na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – 2 koła, 1 Sekcję Samochodową oraz 2 Członków Wspierających.

Rola i ranga Stowarzyszenia w Oddziale

Od momentu powstania do chwili obecnej Oddział SIMP w Olsztynie odgrywa znaczącą rolę w spełnianiu misji SIMP w życiu społeczno-gospodarczym województwa warmińsko-mazurskiego. W całym okresie swego działania Oddział SIMP wcielał w życie różnorodne formy statutowej działalności, koncentrując się na następujących problemach:

 • postępie technicznym i technologicznym w zakładach produkcyjnych. Od 1987r. Oddział prowadzi konkurs na najlepsze opracowanie i wdrożenie techniczne pod hasłem „Najlepsze osiągnięcie techniczne roku”. Celem Konkursu jest prezentowanie i nagradzanie wdrażanych do produkcji wybitnych osiągnięć naukowo – technicznych z Warmii i Mazur. Na konkurs wpływa każdego roku od 5 do 10 bardzo wartościowych prac;
 • podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków oraz całych załóg pracowniczych;
 • integracji środowiska. Formy działalności to: wycieczki techniczno – integracyjne krajowe i zagraniczne, coroczny karnawałowy bal „Simpowca”, spotkania koleżeńskie w kołach zakładowych itp.;
 • oddziaływaniu wychowawczym na młodzież szkolną i uniwersytecką. Formy pracy to: intensywna działalność statutowa w 3 szkolnych i 1 studenckim kole SIMP, wspomaganie organizacyjne i materialne Olimpiady Wiedzy Technicznej dla uczniów szkół ponadpodstawowych, prowadzenie konkursu na najlepszą pracę dyplomową absolwentów wyższej uczelni, spotkania działaczy SIMP z młodzieżą w czasie różnych uroczystości szkolnych i uczelnianych.

Składki członkowskie

Składki członkowskie można opłacać:

 • w biurze Oddziału – codziennie w godz. 800 – 1200
 • na konto Oddziału:
  BOŚ Olsztyn 45 1540 1072 2107 5050 6565 0001

Zarząd Oddziału SIMP uprzejmie prosi o bieżące opłacanie składek członkowskich i uzupełnienie ewentualnych zaległości.