I-sze świąteczne spotkanie Seniorów SIMP organizowane przez Oddział SIMP w Olsztynie

Na ostatnim spotkaniu Zarząd Oddziału SIMP Oddział w Olsztynie podjął decyzję o zorganizowaniu takiego spotkania celem podziękowania jednemu jubilatowi i zasłużonym wieloletnim członkom SIMP, a także złożenia życzeń świątecznych oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata. Spotkanie odbyło się w budynku NOT w Olsztynie za co serdecznie dziękujemy.

Prezes Kol. Stanisław Bielski przywitał i podziękował naszym Seniorom za przybycie na to spotkanie, gdzie nie zabrakło wigilijnego barszczyku, pierogów i śledzika. Następnie pogratulował wyróżnionym i wręczył pamiątkowe dyplomy, gdzie wśród szczególnie wyróżnionych znaleźli się:

Kol. Antoni Patkowski, który 15 grudnia br. świętował jubileusz 85-tych urodzin. Jest członkiem SIMP-u od 13.11.1975 r. Jest także Członkiem Zarządu Oddziału i Przewodniczącym Sekcji Samochodowej PTIM SIMP działającej przy Oddziale od 2010 r. Pomimo wspomnianego wieku czynnie włącza się do pracy z młodzieżą szkolną i akademicką w tematyce motoryzacji. Jest aktywnym działaczem społecznym w różnych organizacjach np. ZHP, LOK, PCK. Posiada Srebrną i Złotą Honorową Odznakę SIMP.

Kol. Leon Sadowski, który otrzymał dyplom wraz z podziękowaniem za 53 lata członkostwa w SIMP-ie. Od 12.06.1970 r. jest członkiem Koła Grodzkiego działającego przy Zarządzie Oddziału. Posiada Srebrną i Złotą Honorowa Odznakę SIMP. Jest oficerem Wojska Polskiego /ppłk w stanie spoczynku/ i zasłużonym działaczem dla administracji wojskowej w województwie warmińsko-mazurskim.

Kol. Jerzy Korzeniewski z kolei obchodził 50-lecie członkostwa w SIMP-ie, które minęło 13 grudnia br., za co otrzymał okolicznościowy dyplom wraz z podziękowaniem za wieloletnią działalność w SIMP, a szczególnie za pełnienie funkcji członka Zarządu w Kole Grodzkim. Aktywnie działa w Kole Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Las Kudypski” pełniąc funkcję wiceprezesa.

Kol. Roman Kojak otrzymał podziękowanie za wieloletnią pracę jako członek Komisji Kwalifikacyjnej 051 działającej przy Oddziale SIMP w Olsztynie. Szczególnie Prezes podkreślił, że Kolega Roman Kojak wyraził zgodę na przejęcie odpowiedzialności i kierowanie komisją, ponieważ wystosowaliśmy do Urzędu Regulacji Energetyki wniosek o powołanie go na stanowisko Przewodniczącego Komisji nr 051.

Następnie Prezes poprosił o kilka słów wspomnień związanych z SIMP i pracą każdego z wyróżnionych. Pierwszy kilka słów powiedział Kol. Antoni Patkowski, który wspomniał czasy, gdy tworzył Koło SIMP przy Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Uzbrojenia Wojska Polskiego w Olsztynie. Wskazał, że w tamtych czasach jego Koło SIMP było wielokrotnie wyróżniane na szczeblach nawet Ministerstwa Obrony Narodowej.
Kol. Leon Sadowski w uzupełnieniu, opowiedział zgromadzonym, jak po ukończeniu Technikum Mechanicznego w Białymstoku, rozpoczął naukę w Szkole Oficerskiej w Olsztynie i spotkał tam Kol. Patkowskiego, który zachęcił go do zapisania się do SIMP i tak zaczęła się jego przygoda z naszą organizacją.
Leon Sadowski wspominał również współpracę z wieloma zakładami przemysłowymi, udział w konkursach i wyjazdy organizowane przez Oddział na zagraniczne targi techniczne.
Z kolei Kol. Jerzy Korzeniewski wspomniał rok 1973, kiedy wstępował w szeregi SIMP, jako pracownik naukowy Zakładu Prototypów Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie (obecnie UWM ).
Jako ostatni z wyróżnionych głos zabrał Kol. Roman Kojak, który przybliżył zgromadzonym swój życiorys zawodowy, gdzie po ukończeniu studiów na kierunku elektrycznym na Politechnice Warszawskiej rozpoczął pracę w Kombinacie Paliwowo – Energetycznym w Bełchatowie. Większość swojego życia zawodowego spędził w Olsztyńskich Zakładach Opon Samochodowych, gdzie pracował dziale utrzymania ruchu i jako Główny Energetyk. W trakcie 51 lat pracy, uczestniczył również w budowie obiektów przemysłowych, wyjeżdżając na kontrakty zagraniczne. Zebrane doświadczenia w wielu obszarach pozwoliły mu na dalszą aktywność, jako członek Komisji Kwalifikacyjnej z uprawnieniami do egzaminowania we wszystkich trzech grupach.
Następnym elementem uroczystości było krótkie wystąpienia zaproszonego księdza Mirosława, który pięknie przedstawił rys historyczny Świąt Bożego Narodzenia, a następnie rozpoczęło się wspólne śpiewanie kolęd, do których na akordeonie pięknie przygrywał i śpiewał Kolega Waldemar.

W rozmowach z uczestnikami zauważono, że takie spotkania są bardzo potrzebne i pozytywnie wpływają na integrację naszego środowiska SIMP-owskiego.
Seniorzy wycierają łezkę w oku i cieszą się, że o nich pamiętamy.
W śród 28 uczestników najmłodszą osobą okazała się seniorka, która ma 75 lat a najstarszy z kolei to senior, który w styczniu 2024 roku skończy 94 lata. W spotkaniu uczestniczyło trzech członków Prezydium Zarządu Oddziału naszego SIMP, którzy jeszcze seniorami nie są.
Główny obowiązek organizacji tego przedsięwzięcia spadł na Kol. Henryka Bolejko /wiceprezesa naszego ZO SIMP/ i Kol. Janinę Ciołkowską z czego wywiązali się wzorowo – za co serdecznie dziękujemy.

Opracował:
mgr Zbigniew Buklewski
Sekretarz Oddziału SIMP w Olsztynie