Nagrody SIMP dla najlepszych studentów

Czterej najlepsi studenci, po jednym z każdego z kierunków prowadzonych na Wydziale Nauk Technicznych UWM, przez kolejne cztery lata będą otrzymywać nagrody. Funduje je olsztyński oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Umowę dotyczącą nagród dla studentów 28 lutego podpisali prof. Adam Lipiński, dziekan WNT (w środku) oraz mgr inż. Stanisław Bielski, prezes olsztyńskiego oddziału SIMP (pierwszej z lewej). Pierwszy z prawej  Jerzy Macek – honorowy prezes oddziału.

Obejmuje ona kolejne cztery lata akademickie, począwszy od roku bieżącego.

Nagrodę w wysokości 300 zł mięsięcznie otrzymają w całym 2. semestrze najlepsi studenci 1. roku każdego kierunku prowadzonego na WNT, ale średnia ocen nie jest jedynym kryterium. Dla SIMP równie ważne jest zaangażowanie studentów w działalność wydziału, ich aktywność społeczna lub kulturalna. Studentów do nagrody wybierze komisja kwalifikacyjna złożona z dziekana WNT, prezesa olsztyńskiego oddziału SIMP oraz prezesa koła SIMP na WNT. Umowa podpisana 28 lutego br. jest kontynuacją podobnej umowy podpisanej rok wcześniej. Tamta również ustanawiała nagrodę dla najlepszych studentów, ale obowiązywała tylko rok.

Zaproponowałem SIMP, aby podpisał z nami umowę na cztery lata, czyli na cały okres kadencji władz SIMP i zarząd SIMP na to przystał. Od poprzedniej różni się tym, że do trzech wcześniejszych kierunków: mechanika i budowa maszyn, mechatronika i energetyka dodaliśmy czwarty kierunek inżynieria w logistyce. Nagrody SIMP wypłaci w marcu – uzupełnia prof. Adam Lipiński, dziekan WNT.

SIMP funduje nagrody dla studentów, aby ich wspomóc finansowo i zachęcić młodych inżynierów do wstępowania do organizacji. Pieniądze na ten cel pochodzą z działalności gospodarczej oddziału.

Pierwszą nagrodę SIMP w ub. r. otrzymali: Fabian Lotarski  mechanika i budowa maszyn, Cyprian Liński mechatronika i Adrian Ługowski – energetyka.